Disclaimer

VertreknaarAustralie.nl sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VertreknaarAustralie.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om VertreknaarAustralie.nl te kunnen raadplegen.

Tevens sluiten VertreknaarAustralie.nl alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van andere websites die als link zijn opgenomen op VertreknaarAustralie.nl en de informatie van derde op het forum zijn opgenomen op VertreknaarAustralie.nl.